Τίτλος:
Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομικές Επιστήμες
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 05/05/2017
Προθεσμία:
05/05/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα" .

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-3688527
- e-mail: pmsteapi@gmail.com
- παρακάτω σύνδεσμο
- ακόλουθο συνημμένο

Σημ: Το εν λόγω ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα. Οσοι ενταχθούν στο κοινό ΠΜΣ που συνδυάζει φοίτηση και στο ΙΟΕ, αναλαμβάνουν το κόστος της διαμονής και φοίτησης στο Institute of Education, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.


Πρόσκληση υποβολής  αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

 

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London (UCL), Institute of Education (ΙΟΕ).

Η λειτουργία του ανωτέρω ΠΜΣ βασίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London, Institute of Education (2014), στις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.7.2008 τ.Α΄) και στην υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 140547/Β7 (ΦΕΚ 2464/16.09.2014 τ. Β΄). Η προκήρυξη γίνεται με βάση τα άρθρα 7.1. & 7.2 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και αρθρ. 10 του ν. 3685/2008   (ΦΕΚ

 

148/6.7.2008 τ.Α΄), καθώς επίσης και την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπης 4η/22/03/2017.

 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών εκ των οποίων:

 • δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University College London, Institute of Education και
 • δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει αίτηση μόνο στη μία εκ επιλογών.

 

των  δύο  παραπάνω

 

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα   Δικαιώματα»

χορηγεί   τίτλο   που   εντάσσεται   στις   επιστήμες   της   αγωγής,   σύμφωνα   με   την   υπ’ αριθμ.

Φ.12/547/139457/Γ    Υπουργική    απόφαση    (ΦΕΚ    2462/16-09-2014    Β΄).    Οι    κάτοχοι    του

μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

 

Α. Απονεμόμενοι τίτλοι

Το    Κοινό   ΠΜΣ   «Εκπαίδευση    και    Ανθρώπινα    Δικαιώματα»    οδηγεί    στη   χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ως εξής:

α) στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί δύο τρίμηνα φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις

 

προβλεπόμενες εργασίες στο UCL, Institute of Education, χορηγείται ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια.

β) στους φοιτητές που φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται χωριστός μεταπτυχιακός τίτλος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα.

 

Β. Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 05/05/2017 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής  σφραγίδας έως και την 05/05/2017 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Εκπαίδευσης   και   Αγωγής   στην   Προσχολική   Ηλικία,   Γραφείο   Υποστήριξης   Κοινού   ΠΜΣ

«Εκπαίδευση  και  Ανθρώπινα  Δικαιώματα»,  Σταδίου  5,  7ος   όροφος,  γραφ.  719  (υπόψη  Μ.

Ντελίκου) Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

 

Γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στο ειδικό έντυπο, που μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή από την ιστοσελίδα: ehr.ecd.uoa.gr
 2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 3. Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 4. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.
 5. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες, εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7/15-03-2017 και του παραρτήματος B’ του ΑΣΕΠ είναι:
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH

GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2).

 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - MASTERY-

 

και

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY-

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

ή

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-

και

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται

αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF
 • Test of Interactive English, C2
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

 

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

 1. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι:

α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτήν τη προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των  σπουδών για όλα τα εξάμηνα φοίτησης.

β) έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει τη φοίτηση στο UCL, Institute of Education η οποία είναι υποχρεωτική και της οποίας αναλαμβάνει το κόστος (ισχύει μόνο για όσους θα φοιτήσουν και στο UCL, ΙοΕ).

 

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

 

Μαζί  με  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν   το

ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται σε αυτήν την προκήρυξη.

 

Δ. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα.

Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. Η συνέντευξη για τους υποψηφίους του προγράμματος που προβλέπει φοίτηση και στο UCL, ΙΟΕ θα διεξαχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

α. της συνολικής εκπαιδευτικής τους πορείας και επίδοσης ιδιαίτερα σε τομείς και μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

β. των ενδεχόμενων σχετικών δημοσιεύσεων, της ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας. γ. του περιεχόμενου του κειμένου όπου αναπτύσσονται τα κίνητρα για τη συμμετοχή στο

πρόγραμμα και των συστατικών επιστολών.

δ. της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

ε. της όλης συγκρότησης και επιστημονικής επαρκειας του υποψηφίου, της κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και του ενδιαφέροντος για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ.

 

Ε. Υποχρεώσεις φοιτητών - Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή/και να μελετήσουν πρόσθετη βιβλιογραφία που θα τους προταθεί.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση και η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καταβάλλοντας δίδακτρα ως εξής:

α. Οι φοιτητές του Κοινού Προγράμματος κατά το α΄ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα προβλεπόμενα δίδακτρα στο UCL, IOE.

Κατά το β΄ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

β. Οι φοιτητές του Χωριστού Προγράμματος καταβάλλουν για κάθε έτος σπουδών τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-368 9312 (ώρα

09.00  π.μ.  –  14.00  μ.μ.),  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  ΠΜΣ:  www.ehr.ecd.uoa.gr  και   στο e-mail: pmsteapi@gmail.com

 

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του Τμήματος Ε.Α.Π.Η.).

 

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

 

Ε. Ζαμπέτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.