Τίτλος:
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA)
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Αθλητισμού
Επιστήμες Υγείας
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Τουριστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 16/10/2017 έως 20/11/2017
Προθεσμία:
20/11/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , υλοποιεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), το οποίο οδηγεί στην απονομή

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration)

β) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-891530, -513
- e-mail: mba@uomedu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων [Executive ΜΒΑ] για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σκοπός του MBA είναι να προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής  επιστήμης σε στελέχη επιχειρήσεων, που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους, να ενισχύσουν τη θέση εργασία τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των οργανισμών στους οποίους εργάζονται.

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στις εξής κατευθύνσεις*:

Γενικό MBA- Master in Business Administration

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Μάρκετινγκ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση   Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων & Φορέων

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία κάθε κατεύθυνσης είναι η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή φοιτητών σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι της ημεδαπής  και αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στο πρόγραμμα θα είναι εβδομήντα(70).

 

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα). Τα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και το τέταρτο εξάμηνο αφορά  στην εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα αλλά η καλή  γνώση της  αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) είναι υποχρεωτική καθώς χρησιμοποιείται εκτενής αγγλική βιβλιογραφία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι  εκατόν είκοσι (120).

Το κόστος φοίτησης  ανέρχεται στα 5.500 Ευρώ και το ποσό καταβάλλεται σε οκτώ δόσεις (δύο ανά εξάμηνο). Επιπλέον, για όσους εργάζονται παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος μέσω του  Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

To ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

◉ Είναι το πιο γνωστό από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με διεθνή αναγνώριση και σημαντικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

◉ Διαθέτει  υψηλό επίπεδο σπουδών καθώς διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και   στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος.

◉ Προσκαλεί διακεκριμένους ομιλητές από το χώρο των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του θεσμού Business Challenges ενισχύοντας τη δικτύωση και την εξοικείωση των φοιτητών με την επιχειρηματική πραγματικότητα.

◉ Συνδέει τις επιστημονικές και θεωρητικές γνώσεις του προγράμματος με τις τρέχουσες απαιτήσεις της  αγοράς εργασίας καθώς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος διοργανώνονται εκπαιδευτικές σχετικές επισκέψεις και δραστηριότητες.

◉ Προωθεί συνεχώς τους δεσμούς του με τους αποφοίτους του τόσο για τη βελτίωση του προγράμματος όσο και για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

◉ Παρέχει τη δυνατότητα εξέλιξης σπουδών  σε διδακτορικό επίπεδο.

Πληροφορίες - Αιτήσεις

Αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται μέχρι και τις 21/11/2016. Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία  υποβολής επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος: http://mba.uom.gr  ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία  του Δ.Π.Μ.Σ στη Διοίκηση επιχειρήσεων: Εγνατία 156, (κτίριο Η, ισόγειο),  Τ:  2310891530, -513, email:mba@uom.edu.gr

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Αθλητισμού ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.