ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Γενετική του Ανθρώπου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου». Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

 • Διαχείριση υδρομετερεωλογικών κινδύνων

  Μεταπτυχιακά

  Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και το Laboratoire d’ Etude des Transferts en Hydrologie et Environement του Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG).

 • Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος".

 • Πολεοδομία - Χωροταξία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Πολεοδομία - Χωροταξία".

 • Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη".

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός". Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 24210-74242 - e-mail: parapoesis@gmail.com.

 • Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού». Το Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» προσφέρει επιλογή ανάμεσα σε δύο προγράμματα σπουδών με.

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη οικονομική». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Back to Top