ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: "Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή". Το ΠΜΣ συνδυάζει φυσική παρουσία (65% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνού) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (35%) .

 • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

  Μεταπτυχιακά

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montpellier II, Εργαστήριο ECOLAG (Laboratoire Ecosystemes Lagunaires), λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) στην "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (BIODIV).

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ».

 • Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς" με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Χρηματοοικονομική Μηχανική - Μηχανική της Διοίκησης.

 • Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό" με τις εξής κατευθύνσεις: 1) Παιδικό Βιβλίο 2).

 • Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» σε δύο κατευθύνσεις.

 • Σπουδές στα Μαθηματικά

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σπουδές στα Μαθηματικά". Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις κατευθύνσεις: α) «Θεωρητικά Μαθηματικά» β).

 • Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε" με δυνατότητα εμβάθυνσης στους ακόλουθους τομείς: α).

Back to Top