Τίτλος:
Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής - Advanced Control Systems and Robotics
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 13 Νοεμβρίου 2019 ώρα 15:00
Προθεσμία:
13/11/2019 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

«Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής - Advanced Control Systems and Robotics»

Γενικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» - «Advanced Control Systems and Robotics» διοργανώνεται από το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και διεξάγεται στους χώρους του συγκροτήματος Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -Master of Science (MSc) στα «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control Systems and Robotics».

Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Σε καθεστώς πλήρους φοίτησης, τα πρώτα δύο εξάμηνα αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Σε καθεστώς μερικής φοίτησης, τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα αφιερώνονται στην παρακολούθηση δύο μαθημάτων ανά εξάμηνο ενώ το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Κατά την διάρκεια των χειμερινών εξαμήνων προσφέρονται τρία υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής σύμφωνα με τον πίνακα

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

1

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων

9

2

Έλεγχος Συστημάτων Διακριτών Συμβάντων

7

3

Μη Γραμμικός Έλεγχος

8

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ)

ECTS

1

Έλεγχος με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης

6

2

Περιβαλλοντικός Έλεγχος

6

Κατά την διάρκεια των εαρινών εξαμήνων προσφέρονται τρία υποχρεωτικά μαθήματα και τρία μαθήματα επιλογής σύμφωνα με τον πίνακα

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

1

Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων

9

2

Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής

6

3

Διαφορικά Παίγνια

8

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ)

ECTS

1

Έλεγχος Κατεργασιών

7

2

Έλεγχος σε Συστήματα Μεταφορών

7

3

Έλεγχος σε Βιοσυστήματα

7

Αναλυτικές Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

https://acsr.core.uoa.gr/

καθώς και στην γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας 34400, κατά τις ώρες: 9:00-15:00,

Τηλ. 22280-99673 και 22280-99674, e-mail: [email protected].

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται σύμφωνα με το πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο

https://acsr.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/acsr/uploads/Inv_2019_2020.pdf

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία: