Τίτλος:
Βιοτεχνολογία Τροφίμων
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 07-09-2011
Πληροφορίες:

Η Ειδική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή του Διακρατικού και Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στη "Βιοτεχνολογία Τροφίμων", στην οποία συμμετέχουν τα Τμήματα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων, αποφάσισε για το ακαδ. έτος 2010-2011 την επαναπροκήρυξη δέκα (10) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Στο Πρόγραμμα συμμετέχει και η School of Biomedical Sciences (Five Star Department) του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Ulster.
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 2610-997104, 991724, 26510-40549
-URL: http://www.chem.upatras.gr
-παρακάτω σύνδεσμο

Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιοτεχνολογία Τροφίμων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.