Τίτλος:
Θεατρικές Σπουδές
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Νομικές Επιστήμες
Τέχνες
Φιλολογικές Επιστήμες
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 15/09/2017
Προθεσμία:
15/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

ο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα του "Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2610-969359, 969949, 969360
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο


Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα του «Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου» σε όλο το εύρος, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 49061/Β7/6-7-2004 (Φ.Ε.Κ. 1088/19-7-2004), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 160939/Β7/7.10.2014 (Φ.Ε.Κ. 2783/16.10.2014 τ. Β΄).

 

 1. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Ηλικίας, των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, όπως επίσης και όλων των λοιπών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών ή Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Τμημάτων των Νομικών Σχολών, των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και από αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄).
 2. Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου (Proficiency, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines Sprachdiplom ή Mittelstufe Deutsch προκειμένου για αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα, κ.λπ.) ή, εάν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση κατά γλώσσα (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας, την οποία διενεργεί επιτροπή οριζόμενη από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
 3. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
 4. Το Π.Μ.Σ. χορηγεί — εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα — συνολικά κατ’ έτος δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες ύψους 000 Ευρώ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 5. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
 6. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών το αργότερο μέχρι την 15ηΣεπτεμβρίου 2016 τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση εισαγωγής (σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία),
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 • Αντίγραφο πτυχίου,
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Τίτλους ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν),
 • Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:

   (α) η γραπτή εξέταση (40%),

   (β) η προφορική συνέντευξη (30%),

   (γ) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%),

   (δ) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε. (10%),

   (ε) τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%).

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο του έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα διαμορφωθεί, ύστερα από συμψηφισμό, η τελική βαθμολογία τους.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2610/969.359, 2610/969.949 και 2610/969.360, fax: 2610/969.366, e-mail: [email protected], ή να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://www.theaterst.upatras.gr

 

                                                           

 

                Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

           

            Σταυροσ Τσιτσιριδης

Καθηγητής

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Θεατρικές Σπουδές που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.