Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒΑ) στη Νομικήεξ αποστάσεως του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρεται για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 και έχει γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. Το Πτυχίο Νομικής είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίαςκαι καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν όχι μόνο το κυπριακό νομικό σύστημα, αλλά και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές: το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εταιρειών, το Ποινικό Δίκαιο, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κτλ. Με το εν λόγω γνωσιολογικό υπόβαθρο, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, εποπτικές αρχές, ελεγκτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις, νομικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία, οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις επικοινωνιών, εκπαίδευση, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., καθώς και ως δικαστικοί λειτουργοί.

Το πτυχίο στη Νομική πιστώνεται με 240 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη σε πλήρη φοίτηση. Το συνολικό διαχειριστικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα €14.400 δηλαδή 600€ ανά Θεματική Ενότητα για τις 24 συνολικά που πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία ένας απόφοιτος. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλες οι Θεματικές Ενότητες (τα μαθήματα) του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς για απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ευρωπαϊκό δημόσιο, καινοτόμο και ψηφιακό Πανεπιστήμιο, ειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αποστολή την προώθηση της δια βίου μάθησης. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή στο Πτυχίο Νομικής του ΑΠΚΥ, όπως και για όλα τα άλλα προσφερόμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι η 22α Ιουνίου 2023 στις 11:00 π.μ. μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]