Τίτλος:
Παιδαγωγική Επιστήμη
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Αθλητισμού
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Τέχνες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Ζωής
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/06/2016 έως 10/09/2016
Προθεσμία:
10/09/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδαγωγική Επιστήμη» στις εξής ειδικεύσεις:

α) Ειδική Αγωγή
β) Παιδαγωγική του Σχολείου
γ) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 4 εξάμηνα.


Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική Επιστήμη» του Τομέα Παιδαγωγικής , το οποίο πρόκειται να προκηρυχθεί το Μάιο του 2016 για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση του Κανονισμού του Προγράμματος και των θεματικών των εισαγωγικών εξετάσεων κατ’ ειδίκευση. 

.

  • Διευθύντρια ΠΜΣ Παιδαγωγικής: Ελένη Χοντολίδου

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Παιδαγωγικής παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση). Αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευθυντικές, διοικητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση στελεχών για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Τα θέματα των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων καθηγητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

 

Η προκήρυξη γίνεται κάθε Απρίλιο, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται στις αρχές Οκτωβρίου. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα, εντός των οποίων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Παιδαγωγική Επιστήμη που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.