Τίτλος:
Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Οικονομικές Επιστήμες
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Πτυχίο ΤΕΙ
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 01/11/2018
Προθεσμία:
01/11/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες δύο (2) κατευθύνσεις:

  1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law).
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Research in Bioeconomy: Biotechnology and Law).

Για τους φοιτητές πλήρους φοίτηση που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διπλασιάζεται.

Για τους φοιτητές του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την ερευνητική κατεύθυνση και την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η χρονική διάρκεια ορίζεται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διπλασιάζεται.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.