Τίτλος:
Μουσικολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 15/06/2016 έως 31/08/2016
Προθεσμία:
31/08/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μουσικολογία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία (Ιστορία της Μουσικής)
2. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
3. Μουσική Τεχνολογία
4. Βυζαντινή Μουσικολογία

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-7277772
- e-mail: secr@music.uoa.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσικολογία», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Υποβολή αιτήσεων: έως 31/8/2016

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσικολογία», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2015) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2015) και την Πρυτανική Απόφαση 177/14-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2994/Β/31-12-2015) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή κατ’ ανώτατο όριο 44 φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι οποίοι κατανέμονται στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις ως εξής:

i. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία (Μουσική Θεωρία και Ανάλυση): έως 12 φοιτητές

ii. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία: έως 12 φοιτητές

iii. Μουσική Τεχνολογία: έως 10 φοιτητές

iv. Βυζαντινή Μουσικολογία: έως 10 φοιτητές

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 15ης Ιουνίου έως 31ης Αυγούστου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 31η Αυγούστου 2016 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη· χορηγείται και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277772, είναι δε διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ [ http://mastermusicology.music.uoa.gr ]).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.

3. Αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.

4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου C 1).

6. Αποδεικτικά περαιτέρω μουσικών σπουδών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

7. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής, καλλιτεχνικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

8. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την προκήρυξη και με τον Κανονισμό Σπουδών.

9. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων.

10. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων και δεν επιστρέφονται.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μουσικολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.