Τίτλος:
Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
20 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2015
Προθεσμία:
20/09/2015 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν, θέτουν σε
λειτουργία και προκηρύσσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα:
Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου
2008), τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
(συνεδρίαση της 17.03.2015), της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συνεδρίαση της 08.05.2015), της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 04.06.2015) και την Πρυτανική
Απόφαση 88/02.07.2015 (ΦΕΚ 1702/B/14.08.2015) και τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της μουσικής. Το
πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην έρευνα του αντικειμένου και στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων των σπουδαστών σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής ως
ανθρωπολογικού και επικοινωνιακού φαινομένου, όπως εμφαίνεται από το
περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών, (β) στην προπαρασκευή στελεχών για απασχόληση σε φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της
χώρας και (γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά
πεδία του Διατμηματικού ΠΜΣ σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ
προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα
(550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον διαγωνισμό εισαγωγής φοίτησης είκοσι
φοιτητών (20) του Διατμηματικού ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

metaptixiako.gr

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: