Τίτλος:
Βιολογία Συστημάτων
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πτυχίο ΤΕΙ
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Ζωής
Φορέας ΠΜΣ:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 20-09-2019.
Προθεσμία:
20/09/2019 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology)».

Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).


Αντικείμενο του ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής της βιολογικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών

συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γονιδιακό−πρωτεϊνικό−λειτουργικό επίπεδο, γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της

στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία.

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.