Τίτλος:
Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Πτυχίο ΤΕΙ
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 4 Ιουνίου 2018 έως και 3 Ιουλίου 2018
Προθεσμία:
03/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες».

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες, με πεδία έρευνας: Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού / Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Πρακτικές / Γνωσιακή Επιστήμη / Εκπαιδευτική Πολιτική Διοίκηση της Εκπαίδευσης
2. Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας: Γλώσσα / Λογοτεχνία / Ιστορία / Πολιτισμός
3. Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας: Διδακτική Μαθηματικών / Διδακτική Φυσικών Επιστημών / Διδακτική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.