Τίτλος:
Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 12 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
23/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία».

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής κατευθύνσεις:
1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία
2. Προϊστορική Αρχαιολογία
3. Κλασική αρχαιολογία

Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί, το αργότερο, εντός τεσσάρων Ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. προσαυξημένο κατά ένα εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.