Τίτλος:
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως: 17, 21 και 24 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
24/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία.

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία απονέμει Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις κατευθύνσεις:
Ι) Αρχαία Ιστορία (έως 27 Σεπτεμβρίου 2018)
II) Κλασική Αρχαιολογία (έως 24 Σεπτεμβρίου 2018)
III) Προϊστορική Αρχαιολογία (έως 17 Σεπτεμβρίου 2018)

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχαία Ιστορία, στην Κλασική Αρχαιολογία, και στην Προϊστορική Αρχαιολογία ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών το Προγράμματος.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.