Τίτλος:
Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Δασικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 16/04/2018
Προθεσμία:
16/04/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Τα τμήματα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) λειτουργούν Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική».

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική» (Master's Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.