Κάλυψη δαπανών Προγραμμάτων Σπουδών έτους 2017Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α 143 ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4337/2015 (Α 129 ). 2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’). 3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) “Διορισμός , Υπουργών κλπ”
4. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2017 5. Το αρ. 218975/13-12-2017 /ζ1 έγγραφο της Γενικής Δνσης Ανώτατης Εκπ/σης. 6. Το αρ 221876/15-12-2017/Β2 έγγραφο της Δνσης ΠΠΔΑΕΦ του ΥΠΠΕΘ προς το ΓΛΚ για έγκριση χρήσης ταμειακού υπολοίπου και το αρ. 2/91256/27-12-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης χρήσης ταμειακού υπολοίπου για κάλυψη δαπανών ΠΜΣ έτους 2017. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Οι δαπάνες λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακων Σπουδών έτους 2017, το κόστος των οποίων δεν καλύπτεται από άλλες πηγές χρηματοδότησης (δίδακτρα, κλπ) αναλύονται κατα Ιδρυμα ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΜΣ ΕΤΟΥΣ 2017

alt

alt

alt

alt

alt

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ