Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο

Κ.Υ.Α. 38060/Ζ1/18 (ΦΕΚ-876 Β/13-3-18)