Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων".

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης και της ανάλυσης δεδομένων.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ επικεντρώνεται στους επιστημονικούς πυλώνες που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών:

  • Διεθνής Πολιτική: Η μελέτη των εθνικών και διεθνών δρώντων, δημόσιων πολιτικών και των αλληλεπιδράσεών αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
  • Διοίκηση της διακινδύνευσης (Risk Management): H ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση της διακινδύνευσης ως ένα συγκροτημένο πλαίσιο διοίκησης, διακυβέρνησης και διαμόρφωσης πολιτικής.
  • Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων (Analytics): Η συγκροτημένη αξιοποίηση μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών μέσω προηγμένων λογισμικών εργαλείων για την αναγνώριση, κατανόηση και τη διάγνωση φαινομένων, με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

Το ΠΜΣ προσφέρει δύο ειδικεύσεις οι οποίες αποκτώνται μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  1. «Διοικητική της διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική | Risk Management in Global Politics»
  2. «Ανάλυση Δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική | Data analysis in Global Politics»

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), 75 ECTS, εκ των οποίων τα 60 ECTS αντιστοιχούν σε μαθήματα και τα 15 ECTS στη διπλωματική εργασία.

Προβλέπονται υποτροφίες σπουδών σε έως και τρεις (3) υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής μεταξύ όλων των εισακτέων καθώς και έως τρεις (3) υποτροφίες αριστείας σε αυτούς που θα διακριθούν για τις επιδόσεις τους στη διάρκεια των σπουδών τους.

Για εισαγωγή στο Ακαδημαϊκό έτος 2020/2021, οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, 23:55 ώρα Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην δ/νση:

https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/202021?lang=el

Περισσότερες πληροφορίες:

Για διευκρινήσεις όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του ΠΜΣ ( [email protected] ) τηλ. 27410 40040. Ιστότοπος ΠΜΣ: https://analytics.pedis.uop.gr