Μετονομασία του Τομέα ∆ιοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Ο Τομέας ∆ιοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετονομάζεται σε Τομέα «∆ιοικητικής Επιστήμης και ∆ημοσίου ∆ικαίου», χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
Αυτό προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς.