Τίτλος:
Υποτροφίες Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2015 2016
Προθεσμία:
15/11/2015 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Υποτροφίες Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2015-2016

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες, ύψους 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) έκαστη, μία για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και μία για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Εντομολογία
 • Ακαρεολογία 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη «Υποτροφία Εντομολογικής Εταιρείας». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2015

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 • Να είναι ηλικίας έως 35 ετών μη συμπληρωμένων την 16η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων,
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης.
 • Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
 • Να έχουν καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

 

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή, ο ορισμός της οποίας θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβουλίο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν δύο μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος καθώς και ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη της Επιτροπής να μην έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική συνεργασία με τον υποψήφιο. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια με την αντίστοιχη βαρύτητα (σε παρένθεση):

 • Σύντομη περιγραφή πρότυπης ερευνητικής πρότασης (έως 1000 λέξεις, διάρκεια εκπόνησης έως 10 μήνες) (50%)
 • Βαθμός βασικού πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) (15%)
 • Επιστημονική δραστηριότητα υποψηφίου (επιστημονικές δημοσιεύσεις 15%, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.ά. 10%)
 • Υποτροφίες – βραβεία (5%)
 • Συστατικές επιστολές [δύο (2), η μία (1) απαραίτητα από τον Επιβλέποντα της έρευνας] (5%)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος/α με μεγαλύτερο βαθμό βασικού πτυχίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που είναι μέλη σπουδαστές της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. 

Κάθε υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει αντίγραφο (σε ηλεκτρονική μορφή) της μελέτης του στην Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος αμέσως μόλις ολοκληρωθεί. Επίσης, στη μελέτη και σε δημοσιεύσεις που τυχόν θα προκύψουν πρέπει να αναγράφεται ότι  «Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποτορφίας από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 2015-2016».

Ιστοσελίδα υποτροφίας: