Τίτλος:
Υποτροφίες Ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά 2015 2016
Προθεσμία:
30/11/2015 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Δ Σ του ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά, που εδρεύει στην Γλυρόδα Αττικής, με την από 24 Σεπτεμβρίου 2015 απόφασή του αποφάσισε για το έτος 2015 την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών ίων σπουδών τους, των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 25.000,00, κατάγονται από τον Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βορών.

Φορέας Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

Παροχές θα χορηγηθούν είκοσι τέσσερα (24) βοηθήματα των 2.500,00 Ευρώ το καθένα για το έτος 2015

Δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος με τα εξής δικαιολογητικά: α) Εκκαθαριστικά Εφορίας του αιτούντος και των γονέων του των οικονομικών ετών 2014 και 2015.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Φωτοτυπία του εντύπου ΕΙ του αιτούντος, εάν έχει υποβάλει δήλωση, και των γονέων του των οικονομικών ετών 2014 και 2015.
δ) Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος,εάν έχει υποβάλει, και των γονέων από το οποίο να αποδεικνύεται η ακίνητη περιουσία τους.
ε) Βεβαίωση του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος κατάγεται από τον Βλυχό Λευκάδας.
ε) Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος.

Πληροφορίες Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2015 στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά, Διοικητικό Συμβούλιο, οδός Καποδιστρίου. αρ. 24, γ' όροφος, Πειραιάς, ΤΚ 18531.
Πληροφορίες: Σπυρίδων Κονιδάρης, τηλ. 210-4128222 ΦΑΞ: 2104131854.

Λήξη υποβολής 30/11/2015