Τίτλος:
Διδακτική των Μαθηματικών
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 08/05/2017 έως 31/07/2017
Προθεσμία:
31/07/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγρμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διδακτική των Μαθηματικών" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Μαθηματική Εκπαίδευση Α' Ηλικιακού Κύκλου (5 - 12 χρονών)
- Μαθηματική Εκπαίδευση Β' Ηλιακού Κύκλου (13-18 χρονών)

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται κατά κύκλους Παρασκευές και Σάββατα στην Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 23850 - 55203
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο


ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα Κύκλοι μαθημάτων

(θεωρητικά, εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά

με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

 

Το Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3520/29.12.2014, τ. Β’) απονέμει:

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη

«Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής κατευθύνσεις:

Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων) Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

 

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ.

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.100 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (700€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

 

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, μαθηματικών σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και  πτυχιούχοι  τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

 Διάρκεια σπουδών - Προϋποθέσεις για την Απονομή Μ.Δ.Ε.

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (3ο εξάμηνο).

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται κατά κύκλους Παρασκευές και Σάββατα στην Θεσσαλονίκη.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου, 30 ECTS για  τα μαθήματα του β΄ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Μαΐου 2017 μέχρι και την 31η Ιουλίου.

Η        αίτηση        υποψηφιότητας        υποβάλλεται        ηλεκτρονικά       στην        ιστοσελίδα:

http://mathmast.uowm.gr/apply.

 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  • Αίτηση/ Βιογραφικό σημείωμα (ηλεκτρονική υποβολή http://mathmast.uowm.gr/apply/)
  • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) όπως αυτά αναγνωριζόνται από το Α.Σ.Ε.Π.
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

Στην αξιολόγηση για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

 

 

Α/Α

 

Δικαιολογητικά

Μόρια αξιολόγησης

1

Βαθμός πτυχίου

20

 

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ) ή Διδακτορικό δίπλωμα

 

10

3

Δεύτερο πτυχίο

5

4

Πτυχιακή εργασία (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής)

10

 

5

Δεύτερη ξένη γλώσσα (επιπέδου Β2)

5

 

6

Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετιζόμενα με ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα)

 

10

 

 

 

7

 

 

 

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά

10 μόρια, (2,5 μόρια ανά εργασία.

Μέγιστος αριθμός εργασιών 4)

8

Συνέντευξη

30

 

Η συνέντευξη γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και καλούνται όσοι υποψήφιοι έχουν το πολύ 10 μόρια διαφορά από τον 20ο   στην ήδη υπάρχουσα σειρά.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.

Όλα  τα παραπάνω θα  πρέπει  να κατατεθούν  αυτοπροσώπως  ή να  σταλούν ταχυδρομικώς  στην εξής

διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης

για το ΔΔΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών» 3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης

53100 Φλώρινα

 

 

Για τη διαδικασία της συνέντευξης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες http://mathmast.uowm.gr και http://www.eled.uowm.gr/.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης το ποσό των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες http://www.eled.uowm.gr/ και http://mathmast.uowm.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ (κα Γρηγοριάδου Χριστίνα).

Τηλ. επικοινωνίας: 2385055203 (ώρες συνεργασίας 09:30 - 10:30 και 13:00-14:00) Email: [email protected]

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διδακτική των Μαθηματικών που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.