Τίτλος:
Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Υπόλοιπες Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 19 έως 27 Ιουλίου και από 20 έως 31 Αυγούστου 2018
Προθεσμία:
31/08/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ), σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΕΤΜ) και Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το Τμήμα Φυσικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία”.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.