Τίτλος:
Τεχνογλωσσία
Γνωστικό αντικείμενο:
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φιλολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Aπό 11/02/2013 έως και 1/03/2013
Προθεσμία:
01/03/2013 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φιλολογίας–Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών–Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και σε συνεργασία με το ΙΕΛ, υλοποιούν Διεπιστημονικό–Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Τεχνογλωσσία".
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 210-7277853
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Τεχνογλωσσία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.