Τίτλος:
Σχολική Ψυχολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Αθλητισμού
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Τέχνες
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Ζωής
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 06/09/2018
Προθεσμία:
06/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» (Master in School Psychology) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)
2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα (Applications of Psychology in the School Community)

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


ο Πρό­γραμμα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών με τί­τλο «Σχο­λική Ψυ­χο­λο­γία» με δύο κα­τευ­θύν­σεις: α) «Σχο­λική Ψυ­χο­λο­γία» και β) «Εφαρ­μο­γές της Ψυ­χο­λο­γίας στη σχο­λική κοι­νό­τητα» θα λει­τουρ­γή­σει στο Τμήμα Ψυ­χο­λο­γίας του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών, το ακα­δη­μαϊκό έτος 2016 – 2017.

Για το ακα­δη­μαϊκό έτος 2016–2017 προ­βλέ­πε­ται η ει­σα­γωγή τριά­ντα πέ­ντε (35) φοιτητών/τριών, για τις δύο κα­τευ­θύν­σεις του ΠΜΣ (ΦΕΚ 795 τεύ­χος B/ 6 Μα­ΐου 2015).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.