Τίτλος:
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 28 Ιουνίου 2019
Προθεσμία:
28/06/2019 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Διακυβέρνηση
2. Δημόσιες Πολιτικές

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ένα εντατικό έτος (δύο εξάμηνα μαθημάτων και θερινή περίοδος, κατά την οποία εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).


Το Π.Μ.Σ. άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ ίδρυσης: 2409/τ.Β/31-8-2012, ΦΕΚ τροποποίησης: 2776/τ.Β/16-10-2014) με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές». Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως το 2017-2018 λειτούργησε με νέο τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», σύμφωνα με την απόφαση  6/21-4-2015 της 48ης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΦΕΚ 1100/τ. Β/11-6-2015.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β’/10-9-2018 και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις.

►Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.◄

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες

Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης του ΠΜΣ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/)

Ανακοινώσεις ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.