Τίτλος:
Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Γνωστικό αντικείμενο:
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πτυχίο ΤΕΙ
Επιστήμες Μηχανικών
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 2 Ιουλίου 2018
Προθεσμία:
02/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Ειδίκευση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
  • Ειδίκευση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.
  • Ειδίκευση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη περιλαμβανομένης της εκπόνησης της ΔΕ.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.