Τίτλος:
Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Τέχνες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 15/09/2017
Προθεσμία:
15/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» (Audiovisual Arts in the Digital Age).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.


Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει για δεύτερο συνεχόμενο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 464/27.03.2015, τ. B') για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνδυαστικών θεμάτων της σύγχρονης ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου και της εικόνας. Με αυτό τον τρόπο παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θεμελιώσουν συναφείς γνώσεις και δεξιότητες και, παράλληλα, να καλλιεργήσουν το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να εκφραστούν δημιουργικά στο χώρο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης.

 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες

2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 17 ανά κατεύθυνση. Κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων λειτουργίας του ΠΜΣ οι δύο κατευθύνσεις δύναται να συμπτυχθούν σε μία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο (π.χ. σε περίπτωση μικρού αριθμού εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών σε μία από τις δύο κατευθύνσεις).

 

Οργάνωση των σπουδών

Η συνολική χρονική διάρκεια σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κατανέμονται στα πρώτα δύο εξάμηνα των σπουδών. Περιλαμβάνουν διαλέξεις, πλαισιωμένες από ερευνητικές, δημιουργικές και εργαστηριακές δραστηριότητες. Κατά την διάρκεια του τρίτου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία.

 

Η διδασκαλία γίνεται εξ' αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο ΠΜΣ υποχρεούνται να παρευρεθούν σε διά ζώσης διδασκαλία στην έδρα του Ιδρύματος (Κέρκυρα) α) κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων (αρχές Οκτωβρίου) β) την περίοδο διοργάνωσης του ετήσιου φεστιβάλ του Τμήματος (τέλος Μαϊου). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τροποποιείται μεταφέροντας περισσότερα του ενός διδασκόμενα μαθήματα ανά ημέρα. Επίσης, οι φοιτητές υποχρεούνται επιπροσθέτως να παρευρεθούν στην έδρα του Τμήματος α) για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας και β) για τυχόν γραπτές εξετάσεις που θα οριστούν από διδάσκοντες των μαθημάτων. Για την τελευταία περίπτωση, ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει κάποια σχέση πρωτίστως με την Τέχνη, αλλά και με την Ψηφιακή Τεχνολογία και την Επικοινωνία, όπως πτυχίο Τμημάτων Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφιστικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Επικοινωνίας − ΜΜΕ, Αρχιτεκτονικής, Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Σπουδών, Επιστημών της Τέχνης, Οπτικοακουστικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επιστημών της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικώς μέχρι και την 15η Ιουλίου 2016 μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την γραμματεία του Τμήματος) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (η οποία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ: http://avarts.ionio.gr/ada Νέο παράθυρο), στην οποία δηλώνεται μεταξύ άλλων η κατεύθυνση του ΠΜΣ που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

4. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού), καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) με την κατάθεση της υποψηφιότητας. Τελειόφοιτοι θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του ΠΜΣ.

5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης του ΠΜΣ.

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών.

10. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

 

στη διεύθυνση:

 

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλαιού Ψυχιατρείου)

49100, Κέρκυρα

 

με την ένδειξη "Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ - Υπόψιν κας Γεωργίας Αποστολοπούλου".

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει αίτηση και για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ, τότε πρέπει να καταθέσει δύο διαφορετικούς φακέλους υποψηφιότητας με περιεχόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Υποψήφιοι των οποίων ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος και πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα κριτήρια θα κληθούν για συνέντευξη από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας εντός του Σεπτεμβρίου 2016 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

 

Δίδακτρα – Υποτροφίες Αριστείας

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000,00€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις, κατανεμημένες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α Δόσης

Ημερομηνία

Ποσό

Εγγραφή

Με την αποδοχή της υποψηφιότητας

400,00 €

1

30 Σεπτεμβρίου 2016

400,00 €

2

31 Δεκεμβρίου 2016

400,00 €

3

31 Μαρτίου 2017

400,00 €

4

30 Ιουνίου 2017

400,00 €

5

30 Σεπτεμβρίου 2017

400,00 €

6

31 Δεκεμβρίου 2017

600,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00 €

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προβλέπεται επίσης μερική ή πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με συνδυασμό κριτηρίων (π.χ. αριστεία, κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια). Η σχετική διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταθέσουν αίτηση για υποτροφία. Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν πριν την οριστική εγγραφή των εισακτέων στο ΠΜΣ. Οι επιτυχόντες υπότροφοι, δύναται να κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό, ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα πλαίσια του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://avarts.ionio.gr/ada) ή στη Γραμματεία του (κ. Αποστολοπούλου Γεωργία, τηλ. 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: [email protected]).

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Νικόλαος - Γρηγόριος Κανελλόπουλος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.