Τίτλος:
Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Πτυχίο ΤΕΙ
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμες Διοίκησης
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 3 Σεπτεμβρίου 2018 (εκτός από το χρονικό διάστημα 13-26/8/2018)
Προθεσμία:
03/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)».

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)» στις παρακάτω ειδικεύσεις:
Α) Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά,
Β) Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει δύο περιόδους διδασκαλίας (χειμερινή και εαρινή) και μία τρίμηνη περίοδο (θερινή) για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.