Τίτλος:
Δίκαιο και Οικονομία
Γνωστικό αντικείμενο:
Νομικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31/05/2017
Προθεσμία:
31/05/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Δίκαιο και Οικονομία".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-4142103, 2113, 2249, 2158
- e-mail: nikichri@unipi.gr, ealex@unipi.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 24/8/2015 μέχρι 18/9/2015 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το (Ο.Δ.Ε.).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου.
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
  5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).
  6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρία (εάν υπάρχει).
  8. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
  9. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται καισχετικά έντυπα από το (Ο.Δ.Ε).
  10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Τα δικαιολογητικά 1-8 θα πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν.
Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ: 210-414 2103, 2113, 2249, 2158.

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα αλλά και μέσω email : nikichri@unipi.gr και ealex@unipi.gr

 
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Νομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.