Τίτλος:
Computational Finance (Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά)
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Προθεσμία:
16/09/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Kαινούργιο διατμηματικό μεταπτυχιακό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο τίτλος του μεταπτυχιακού είναι Computational Finance (Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά). H ιστοσελίδα του προγράμματος είναι η http://comp-fin.uop.gr/ και η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://comp-fin.uop.gr/images/pdf/Call2016.pdf Ο αριθμός των εξαμήνων είναι 3 και τα δίδακτρα είναι €4.200.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων ως την Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διατμηματικό ΠΜΣ

«Υπολογιστικά Χρηματοοικονιμικά» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά.

Ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να παρέχει στους φοιτητές προηγμένη εκπαίδευση στη θεωρία και στην πράξη των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών. Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική καριέρα σε διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής και της έρευνας των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πεδίο των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα και για την απόκτηση του απαιτείται:

 • Οι φοιτητές/τριες να συγκεντρώσουν 90 μονάδων
 • Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
 • Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών. Στο Α’ και Β’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής και εκπονούν την διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα χρηματοοικονομικών, οικονομικών, θετικών και τεχνολογικών επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά

 

προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2016, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2016 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://comp- fin.uop.gr/apply/.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δίδονται από την κα. Αφροδίτη Τσαφαρά, τηλ. 2710 372169, e-mail: comp-fin-secr@uop.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση έχουν ως εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται online).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
 6. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι θα εισάγουν τα στοιχεία των ατόμων που θα τους παράσχουν τις συστατικές επιστολές, και το ΠΔΜΣ θα επικοινωνήσει κατόπιν μαζί τους για την αποστολή της συστατικής επιστολής).
 8. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα) κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους

4.200€ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις

(3) δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης. Το ύψος των δόσεων για τα δύο πρώτα εξάμηνα ορίζεται σε 1.500€, ενώ το ποσό της τρίτης δόσης ορίζεται σε 1.200€. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση του διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΔΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://comp-fin.uop.gr).

 

Ο διευθυντής του ΔΠΜΣ στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά

 

Σ. Σκιαδόπουλος

University of Peloponnese, Department of Economics
22100 Tripolis,
Greece
Financial Risk Manager — Certified by the Global Association of Risk Professionals
MSc in Risk Management: http://rm.uop.gr/
 
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία: