Τίτλος:
Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Προθεσμία:
31/08/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης
και φωνητικής μουσικής», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Υποβολή αιτήσεων: έως 31/8/2016

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16
Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
(ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016) και της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 141/12-4-2016), την Πρυτανική
Απόφαση 211/16-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β’/31-5-2016) και τον εσωτερικό
κανονισμό του Προγράμματος.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η
κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των
μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τρεις κατευθύνσεις:
i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, με τις ακόλουθες
ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Σύνθεση
2. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: ειδικεύσεις Βιολιού, Κλαρινέτου, Κόρνου
3. Πιάνο
ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, με τις ακόλουθες
ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Παραδοσιακό Τραγούδι
2. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
2α. ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις:
ούτι, κανονάκι, πολίτικη λύρα
2β. ΑΕΡΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις:
λαϊκό κλαρίνο
2γ. ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ:
παραδοσιακά κρουστά
iii. Ψαλτική Τέχνη

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η
παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους
χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή κατ’ ανώτατο όριο 47 φοιτητών του
ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-7, οι οποίοι κατανέμονται στις ακόλουθες
τέσσερις κατευθύνσεις ως εξής:
i. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής: 17 φοιτητές (5 για
πιάνο και ανά τρεις για τις λοιπές υπό προκήρυξη ειδικεύσεις)
ii. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής: 20 φοιτητές
iii. Ψαλτική Τέχνη: 10 φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από
15ης Ιουνίου έως 31ης Αυγούστου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος ή
ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας
έως και την 31η Αυγούστου 2016 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο
Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος,
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84,
Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή
αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Οι
υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η
ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση
του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη· χορηγείται και
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος
όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277772, είναι δε διαθέσιμο και στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ [: www.music.uoa.gr]).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το
οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την
επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την
επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων
των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου
αριθμητικά και με ακρίβεια.
4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα
αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου C 1).
6. Αποδεικτικά περαιτέρω μουσικών σπουδών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.
7. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής, καλλιτεχνικής ή
επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
8. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως
στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την προκήρυξη και με
τον Κανονισμό Σπουδών.
9. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων.
10. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η
υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και
φοίτηση στο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων και δεν επιστρέφονται.
 
 
Ιστοσελίδα ΠΜΣ: