Τίτλος:
Διοίκηση Εκπαίδευσης
Γνωστικό αντικείμενο:
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Πτυχίο ΤΕΙ
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31/10/2017
Προθεσμία:
31/10/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα της Πάτρα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Εκπαίδευσης" (Μaster in Education Management).

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την λειτουργία  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 (Φ.Ε.Κ. 1919 / τ.Β’/08.09.2015)  το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management». Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η   ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοικητικής Επιστήμης και της Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων της χώρας καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε:

 πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων

  σε    επαγγελματίες    της    εκπαίδευσης,    δημόσιας    και    ιδιωτικής      
i. εκπαιδευτικούς    πρωτοβάθμιας και   δευτεροβάθμιας   ,    

ii. στελέχη    της    εκπαίδευσης    όλων    των    βαθμίδων,               

iii    άλλο      εξειδικευμένο      εκπαιδευτικό,   επιστημονικό     ή    διοικητικό      προσωπικό όλων των    βαθμίδων    της    εκπαίδευσης. 


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα φοίτησης.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διδακτικών μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ.

Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα υλοποιείται στην έδρα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας,  Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Η φοίτηση ξεκινά τον Οκτώβριο 2016, και η δομή- διδασκαλία των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Ειδικότερα η εξέταση περιλαμβάνει στα περισσότερα μαθήματα ομαδικές και ατομικές εργασίες ενώ το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Π.Μ.Σ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.750 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά. Η επιλογή των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. θα γίνει με αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων καθώς και προφορική συνέντευξη.  
Η Αίτηση Υποψηφιότητας, η προθεσμία υποβολής και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη πληροφορία για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ., θα αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη που θα εκδοθεί στις 11 Απριλίου 2016 και θα δημοσιοποιηθεί στο τύπο και στο διαδίκτυο αλλά και στην ιστοσελίδα μας.   
Με εκτίμηση,  
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  

Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαίδευσης που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Πτυχίο Πανεπιστημίου ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.