Τίτλος:
ΙΚΥ: Προπτυχιακές Υποτροφίες - Κληροδότημα Κλέαρχου Τσουρίδη
Πληροφορίες:

ΙΚΥ: Προπτυχιακές Υποτροφίες - Κληροδότημα Κλέαρχου Τσουρίδη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, σε απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Νόμος Ροδόπης) για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Α) Οι ανωτέρω υποτροφίες προκηρύσσονται σύμφωνα με:
α) Την αριθμ. 35.637/6-12-1972 δημόσια διαθήκη του Κλεάρχου Τσουρίδη η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ'αρ.705/1-9-1978 πρακτικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία θα χορηγηθούν υποτροφίες σε «άπορους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητάς Πανεπιστημίων και άλλων ανωτάτων σχολών καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης » .
Εκτελεστές της παρούσης διαθήκης ορίζονται σύμφωνα με τη διαθήκη ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μαρώνειας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Νομάρχης Ροδόπης ) και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή επιλογής.

β) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για τη χορήγηση των υποτροφιών, που ελήφθη στην 19η Συνεδρία του Δ.Σ. της 24-9-2015.
γ) Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσίων, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) Την με αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα, για τα κληροδοτήματα.
Β) Για την απονομή των υποτροφιών πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
 
1.    Ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή .
2.    Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος .
3.    Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Νόμος Ροδόπης).
4.    Οικονομική αδυναμία (απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20 .000,00) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
5.    Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής Ανώτατης Εκπαίδευσης (έτους 2014) και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

6.    Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».
Από τους υποψήφιους θα προηγούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος σύμφωνα με τα μόρια εισαγωγής αυτών .
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των μορίων εισαγωγής αυτών, κατ' αναλογία με τη υψηλότερη βαθμολογία της εκάστοτε Σχολής, (20.000 μόρια ή 22.000 μόρια ή 24.000 μόρια).
Επί ίσων όρων, προτάσσονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία, όπως προκύπτουν αυτά από το έντυπο Ε9 και της δηλώσεως ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Επί ισοδυναμίας, η σειρά επιτυχίας θα καθορισθεί κατόπιν δημοσίας κληρώσεως η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής.

Γ) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).
Η καταβολή θα αρχίσει από την έναρξη των σπουδών των υποτρόφων εντός του ακαδ. έτους 2014-2015 και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών τους - σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών - εφόσον έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή επιτυγχάνουν στο σύνολο των μαθημάτων κάθε έτους με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 - όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του πανεπιστημιακού ιδρύματος , το οποίο υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους - διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον υπότροφο.

Οι συμβάσεις μεταξύ ΙΚΥ και υποτρόφων ενδέχεται να συναφθούν μετά το τέλος Ιανουαρίου 2016 , δεδομένου ότι κατ' ανάγκη θα πρέπει να προηγηθεί η περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής υποτρόφων. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις θα ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της υποτροφίας.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.
 
Δ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, το οποίο πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή διαβατήριο σε ισχύ από τα οποία θα προκύπτουν: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και β) η ηλικία τους που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2)    Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι κατάγονται -είτε από πατρική, είτε από μητρική γραμμή -από την πόλη της Κομοτηνής ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης(Νόμος Ροδόπης).
Επισημαίνεται ότι, ο τόπος γέννησης του υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει από μόνος του την καταγωγή του υποψηφίου.
3)    Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».
4)    Αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου μονάδων εισαγωγής τους με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιουνίου 2014.
5)    Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας ότι έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο υποψήφιος.

6)    α) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου έτους (χρήσης του 2013), το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις 20.000 χιλιάδες ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, που έχει εκδοθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ.
β) Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που έχει κατατεθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ. και
γ) Αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψηφίου και των γονέων του.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση , θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του.
7)    Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη των έξης ιδιοτήτων: φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, τέκνο θανόντων γονέων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνο γονέων με αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασίας (67% και άνω ).
8)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου:
α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά ή από άλλο φορέα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.
9)    Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Ε) Η επιτροπή επιλογής που απαρτίζεται από τους: Μητροπολίτη Μαρωνείας, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (Νομάρχη Ροδόπης) και Δήμαρχο Κομοτηναίων αφού συντάξει πρακτικό συστάσεώς της, πρέπει να:

1.    Συγκεντρώσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων (διαμέσω του Ι.Κ.Υ.),
2.    Επιλέξει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας,
3.    Συντάξει τον πίνακα των δικαιούχων,
4.    Διαβιβάσει την πράξη-απόφαση της Επιτροπής Επιλογής μαζί με τον ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων στο Ι.Κ.Υ., ώστε να καταστεί δυνατή η απονομή των υποτροφιών στους δικαιούχους.

Η πράξη-απόφαση της Επιτροπής Επιλογής για την επιλογή των υποτρόφων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.iky.gr και εκτελείται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης) και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης /Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Γραφείο Κομοτηνής) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013.

Η τελική απόφαση ανακήρυξης των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά του αποτελέσματος της επιλογής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

ΣΤ) Η προκήρυξη αυτή καθώς και η σχετική αίτηση βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr

Περίληψη της παραπάνω προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης.

Ιστοσελίδα υποτροφίας:
www.iky.gr