Τίτλος:
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 25-04-2012 έως 08-06-2012 (παράταση έως 15-06-2012, βλ. β` συνημμένο-νέα παράταση έως 22-06-2012, βλ. γ` συνημμένο))
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην "Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων", που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς: 1. Logistics (Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων), 2. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 210-4142095, 4142096, 4142098, 4142111
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.